Ftesë për trajnim: Aplikimi i HR Management (Burimeve Njerëzore) në praktikë
*Emri dhe Mbiemri
*Qyteti
*Email
*Nr i telefonit
*Statusi juaj profesional:
At least one answer is required
*A keni përvojë në fushën e Burimeve Njerëzore?
At least one answer is required
*E kuptoj që ky trajnim është me pagesë prej 125€?
At least one answer is required
A keni diçka për të shtuar?