Teknik i Makinerisë
Drenas
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Mosha
At least one answer is required
*Telefoni
*E-mail
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Ju lutem shënoni emrin e universitetit/kolegjit
*Në cilin drejtim i keni përfunduar studimet?
*Sa keni njohuri të Gjuhës Angleze?
At least one answer is required
*A keni njohuri nga ndonjë gjuhë tjetër? (Nëse po, ju lutem shkruaje cilën gjuhë)
*Sa keni përvojë pune me makineri prodhuese?
At least one answer is required
*A keni punuar ndonjëherë si Teknik i Makinerisë?
At least one answer is required
*Shkruani të paktën emrat e dy kompanive të fundit ku keni punuar së bashku me titullin e pozitës që keni mbajtur
P.sh.: 2012 - 2015, Microsoft Corporation, Human Resource Manager
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
*A posedoni patentë B të shoferit?
At least one answer is required
*Bashkangjit dokumentin
Kliko këtu për të ngarkuar CV-në tuaj
Ju mund të ngarkoni vetëm PDF apo Word Document
Please upload the required document